Historia

 

Historia s?odkiego interesu naszej rodziny rozpocz??a si? dok?adnie 9 listopada 1932 roku wraz ze zdobyciem wykszta?cenia piekarsko-cukierniczego przez naszego Dziadka Franciszka. Swoje do?wiadczenie, ktre posiada? zosta?o dostrze?one w czasie II Wojny ?wiatowej kiedy to zosta? szefem piekarni polowych. Po ucieczce z transportu do Katynia jego losy zwi?za?y si? z Suszem, w ktrym zaraz po wojnie w 1945 roku otworzy? piekarni?. Jedena?cie lat p?niej przenis? swj zak?ad do Torunia. Cukiernia bardzo szybko zdoby?a wysok? renom? wyj?tkowego miejsca i wyrobw najwy?szej jako?ci. Zawdzi?cza?a to naszej Babci, ktra stoj?c za lad? potrafi?a mie? niesamowity kontakt z klientem oraz do?wiadczeniu zawodowemu naszego Dziadka.

W 1980 roku nasz Tata rwnie? Franciszek postanowi? otworzy? zak?ad na najwi?kszym toru?skim osiedlu Rubinkowo. Pracownia cukiernicza funkcjonowa?a przez 20 lat w tym miejscu, jednak?e rozwj firmy, powstawanie nowych punktw handlowych wymusi?o konieczno?? przeniesienia produkcji do wi?kszego zak?adu. Od 2000 roku siedziba firmy mie?ci si? na Skarpie gdzie przeniesiono produkcj? wyrobw cukierniczych oraz lodw i piernikw. Zak?ad spe?nia najwy?sze europejskie standardy oraz wymogi. Sta?a za?oga, ci?g?e szkolenia w Polsce oraz poza granicami naszych mistrzw cukierniczych pozwala na podnoszenie jako?ci naszych s?odko?ci jak i pod??anie za mod? w bran?y cukierniczej. Do produkcji wykorzystuje si? najwy?szej jako?ci surowce dost?pne na rynku, a wiele surowcw specjalnie sprowadzana jest na nasze potrzeby. Bardzo rozbudowany w najnowsze urz?dzenia park maszyn umo?liwia produkcj? na najwy?szym i sta?ym poziomie.

Od dziecka mi?o?? do cukiernictwa wpaja? nam nasz Tata, bardzo skrupulatnie przekazuj?c tajniki oraz sekrety rodzinnego rzemios?a. Produkcja piernikw, lodw, tortw i ciast nie stanowi?a dla niego ?adnej tajemnicy. Przez wiele kadencji zasiada? jako przewodnicz?cy w komisji egzaminacyjnej Cechu Rzemie?lniczego w Toruniu. By? cz?onkiem zarz?du jak i Podstarszym Cechu. Wielk? rado?? sprawia nam tworzenie s?odkich ?akoci dla naszych klientw, ktrzy doceniaj? trud w?o?ony w ka?d? cz?stk? naszego produktu. Cieszymy si? uznaniem za pomoc charytatywn?, ktr? obdarzamy potrzebuj?cych oraz uznaniem instytucji za wk?ad w toru?skie rzemios?o. Cukiernia Franciszek Pokojski to wielopokoleniowa firma rodzinna, ktrej tradycja kontynuowana jest z dum? przez Gra?yn?, Franciszka i Adama.

 

S?odzimy Toru? od trzech pokole?.